Search form

Lukas 10:13

Yù Meyannung sù ira Ari Manguruk kâ Apu Kesu

Mattiu 11:20-24

13Á kinagi ni Apu Kesu paga yù daddam na sù ira Kudio nga nánawán na megapu sù panakì da kuna. “Bay e! Sikayu nga taga Korasin ánna taga Betseda, kábbi kayu gapu ta narámmà yù pamagikáru ni Namarò nikayu. Ta mássiki aru yù makapállâ nga kingnguâ sù lugár naw, ngam ari kayu manguruk. Makállállà kayu ánnè sù ira ngaw taga Tiro ánna taga Sidon nga ari Kudio. Tanu kingnguâ nakuan yù makapállâ sù ira ili na Tiro ánna Sidon, inalistuád da ngaw nakuan nga pinatalián yù barawási ra ta bayon, á nagitubang ira nakuan nga payyád da ta abu yù baggi ra, tapè ipasingad da yù daddam da ánna pabbabáwi ra ta liwâ da.