Search form

Lukas 10:14

14Á sangaw nu duttál yù pangukum ni Namarò sù ngámin ira nga tatolay, aláppaw yù pamagikáru na sù ira taga Tiro ánna taga Sidon ánnè sù pamagikáru na sù ira taga Korasin ánna taga Betseda.