Search form

Lukas 10:16

16Á nagubobuk si Apu Kesu sù ira makituddu kuna, nga piníli na ta umay ira mangilayalayâ, á kinagi na nira, “Yù ira tatolay nga magginná sù kagian naw, sikán gapay yù kurugad da, gapu ta sikán yù nabbilin nikayu. Ngam yù ira nga manakì nikayu, á panakitád dangà gapay. Á nu manakì ira nikán, panakitád da gapay si Namarò nga naddok nikán,” kun na.