Search form

Lukas 10:2

2Á kinagi na nira, “Aru yù ira tatolay nga tumuttul nikán nakuan nu ajjan yù umay mangapà nira. Á kunnay ira ta nalutu nga ammay nga magiddak ta kagaták na. Ngam nakúráng garè yù ira umay maggaták. Á yáyù makimállà kayu laguk kâ Apu Namarò nga makákkuá ta ammay, ta doban na yù ira nga umay maggaták.