Search form

Lukas 10:20

20Ngam arán naw laguk ipagayáyâ yù pakawayyá naw nga mamapánaw sù ira nattaliponak. Ngam ipagayáyâ naw galâ yù kelistá nayù ira ngágan naw kâ Namarò ta lángì, gapu ta mepattolay kayu kâ Namarò ta áddè ta áddè.”