Search form

Lukas 10:21

Yù Pagayáyâ ni Apu Kesu

Mattiu 11:25-27; 13:16-17

21Á kabalin na nagubobuk ni Apu Kesu nira, á pinagayáyâ na si Apu Kesu nayù Mangilin nga Ikararuá. Á nakimállà kâ Namarò, á kinagi na, “Ammò ku, sikaw yù Yápu ta lángì ánna dabbuno. Á dayáwat taka, ta inipakánnámmum yù bilim mu nga meyannung sù pammagurem sù ira matulù nga mangikatalà nikaw nga kunnay sù ira ábbing. Ngam inilímak mu sù ira masírik ánna yù ira naggigiámmu. Wan, Ammò, ta yáyù ikáyâ mu nga akkuán,” kun na.