Search form

Lukas 10:22

22Á kinagi ni Apu Kesu sù ira tatolay, “Inikatalà na nikán nayù Yámà yù pakáwayyâ sù ngámin nga egga. Á awán ta makánnámmu nu asinningà, nu ari lâ si Ammò Namarò. Á awán gapay ta makánnámmu nu asinni yù Yámà, nu ari lâ sikán nga Anâ na ánna aggira ngámin nga pangipakánnámmuák ku,” kun ni Apu Kesu.