Search form

Lukas 10:23

23Kabalin ni Apu Kesu nagubobuk sù ira tatolay, nallillì di Apu ánna yù ira sinudduán na, á kinagi na lâ nira, “Nepallà yù pangikállà ni Namarò nikayu, ta masingan naw yù akka-akkuák ku ánna maginná naw yù kagiak ku.