Search form

Lukas 10:25

Yù Napiá nga Kingnguá nayù Tolay nga Taga Samaria

25Á ajjan yù tolay nga mesturu sù tunung ni Moyses, á en na pinarubán nga ilogò si Apu Kesu. Á iniyabbû na kâ Apu, “Mesturu, anni yù máwák ku nga akkuán, tapè málâ ku yù inángà nga awán ta áddè na?” kun na.