Search form

Lukas 10:29

29Á pakaginná nayù tolay sù kinagi ni Apu Kesu, ikáyâ na nga ipasingan ta matunung yù akka-akkuán na, tapè ari mepasiránán. Á yáyù nga iniyabbû na kâ Apu Kesu, “Asinni yù ira kábuluk ku nga iddukak ku nakuan?” kun na.