Search form

Lukas 10:37

37“Á yù tolay nga nangikállà kuna,” kun nayù tolay nga masírik. Á kinagi ni Apu Kesu kuna, “Wan, á napiá nu kunniû gapay yù akkuám mu,” kun na.