Search form

Lukas 10:38

Yù Pakiálliuk ni Apu Kesu kári Marta kâ Maria

38Á nánaw di Apu Kesu ánna yù ira sinudduán na. Á nakáddè ira sù tádday nga babálay. Á ajjan tán yù babay nga mangngágan ta Marta, á pinaddulò na ira ta bale na.