Search form

Lukas 10:6

6“Á nu ajjan yù ira nga mangalawâ sù kagian naw, nabbalin ta napiá yù ággiád da. Ngam nu manakì ira, paguráyán naw lâ, ta awán ta serbi nayù kagian naw nira.