Search form

Lukas 11:1

Yù Meyannung sù Ákkimállà tam

Mattiu 6:9-13; 7:7-11

1Á tádday ággaw nakimállà si Apu Kesu mángin. Kabalin na nakimállà, jimikkì kuna yù tádday nga sinudduán na, á kinagi na kuna, “Apu, ituddum bì nikami gapay yù ákkimállà mi ta kunnay ta pangituddu ni Kuan sù ira makituddu kuna.”