Search form

Lukas 11:2

2Á kinagi ni Apu Kesu nira, “Nu makimállà kayu, kunniaw yù kagian naw:

‘Ammò, parè lâ ta sikaw yù meparáyaw sù ira ngámin nga tatolay.

Á parè lâ ta mabì nga duttál yù pammagurem ta dabbuno.