Search form

Lukas 11:24

Yù Panoli nayù Anitu sù ngaw Nagunagán

Mattiu 12:43-45

24Á nagubobuk paga si Apu Kesu nga kinagi na nira, “Á yù anitu, ta páno na sù nagunagán na, umay ta namagá nga lugár nga magalek ta pagibannagán na. Á gapu ta arán na málek yù paggianán na tán, nonotan na ta mattoli sù nánawán na.