Search form

Lukas 12:22

Yù Meyannung sù ira Mangikatalà kâ Namarò

Mattiu 6:25-34

22Á nagubobuk si Apu Kesu sù ira sinudduán na, á kinagi na nira, “Yáyù nga kagiak ku nikayu ta arán naw laguk ikaburung yù máwák naw ta áttole naw sawe dabbuno, nga kanan naw ánna gámì naw.