Search form

Lukas 12:32

Yù Pamakáppi ni Namarò ta Lángì sù Iyawâ na sù ira Tatole na

Mattiu 6:19-21

32Á kinagi ni Apu Kesu paga, “Sikayu nga makituddu nikán, ari kayu maganássing, mássiki baddì kayu lâ, ta magayáyâ yù Yáma naw ta lángì nga mangisipà nikayu sù pammagure na.