Search form

Lukas 13:1

Yù Meyannung ta Pabbabáwi na Tolay ánna yù Kapanunnù na

1Á pangituddu ni Apu Kesu, ajjan yù ira tatolay nga minay nangiparámak kuna sù pamapáte ni Gubinador Pilatto sù ira taga Galilia, ta pangiyátáng da ta ayám kâ Namarò.