Search form

Lukas 13:18

Yù ira Keyarigán nayù Pammagure ni Namarò

Mattiu 13:31-33; Markus 4:30-32

18Á nangituddu si Apu Kesu mángin, á kinagi na, “Nonopan naw nu kunnasi yù pammagure ni Namarò ta tolay. Anni yù pangiyarigák ku sù pammagure na?