Search form

Lukas 13:22

Meyannung sù ira Mesipà sù Pammagure ni Namarò

Mattiu 7:13-14, 21-23

22Á nánaw di Apu Kesu ta umay ira ta Jerusalem. Á naddagâ nga mangituddu sù ira ngámin nga babálay nga talebarád da.