Search form

Lukas 13:6

Yù Meyannung sù Káyu nga Igò nga Ari Mabbungá

6Á nagángngarigán si Apu Kesu, á kinagi na nira, “Ajjan yù tolay nga egga yù káyu nga igò nga nemulá sù kamulán na ta úbas. Á en na sinullúnán nu egga bungá na. Ngam awán bulubugá ta bungá na.