Search form

Lukas 14:15

Yù Ángngarigán nga Meyannung sù ira Mallalálláng

Mattiu 22:1-10

15Á ajjan yù tádday nga mepakkákán kári Apu Kesu, á pakaginná na sù kinagi ni Apu Kesu, kinagi na kuna, “Magayáyâ gemma yù ira tatolay nga alliúgan na sangaw ni Namarò nga mallalálláng sù pammagurayán na!” kun na.