Search form

Lukas 14:16

16Ngam kinagi ni Apu Kesu kuna, “Á ta ángngarigán, ajjan yù tolay nga mapparán ta aru nga kanan, tapè mangapà sangaw ta aru nga tatolay ta umay ira makilálláng.