Search form

Lukas 14:18

18“Á ta pagágál nayù aripan sù ira tatolay, ajjan yù angayád da ngámin nga katággitádday. Yù napolu nga inapà na, kinagi na sù aripan, ‘Kagiam mu bì kâ yápum ta pakomán nangà bì ta aringà makángay, ta ajjan ginátáng ku nga ákkomanák ku, á máwák ta ek ku tullúnán,’ kun na.