Search form

Lukas 14:19

19Á yù tádday nga inapà na, kinagi na, ‘Kagiam mu bì kâ yápum ta pakomán nangà lábbì ta aringà makángay, ta ek ku tullúnán yù mapulu nga báka nga ginátáng ku,’ kun na.