Search form

Lukas 14:21

21“Á nanoli yù aripan, á kinagi na sù yápu na yù ngámin nga kinagi ra. Á pakaginná na karannian, napporay gapu ta ari minay yù ira inapà na. Á kinagi na sù aripan na, ‘Apurám mu nga umay sù ira dálan ánna kalsáda, á iyángem saw yù ira marángnganám mu sangaw nga pobare, pilay, buling, ánna gappung,’ kun na.