Search form

Lukas 14:22

22Á sinuppál nayù aripan. Á kinagi na sù yápu na, ‘Apu, natuppálin yù kinagim, á ajjanin yù ira inapà ku, ngam aru lâ paga yù paggianán,’ kun na.