Search form

Lukas 14:28

28“Á ta ángngarigán nu ajjan nikayu yù tolay nga mappadday ta balay, á mapolu bì bilángan na nu egga kuna yù makatò áddè ta kabalin na.