Search form

Lukas 14:5

5Á kinagi na laguk nira, “Sikayu nga katággitádday, ta ángngarigán nu ajjan yù ayám na nga napannâ ta abbû, arán na panò dagarágâ nga igon, mássiki ta ággaw na Sabadu?”