Search form

Lukas 14:7

Yù Meyannung sù Álliuk ánna yù Mangapà kuna

7Á nasingan ni Apu Kesu ta ajjan yù ira napolu ta bale nayù Parisio, á minay ira nagitubang sù kapiánán nga ággitubangán nayù ira kotunán. Á yáyù nga kinagi ni Apu Kesu nira,