Search form

Lukas 14:9

9Á nu magitubang kayu sù ággitubangán nayù maráyaw, á umay yù nangapà nikayu, á kagian na, ‘Magalì ka bì, ta tanakuán yù magitubang saw,’ kun na. Á yáyù nga mappasirán kayu, ta mapuersá kayu nga magitubang sù ággitubangán nayù kagukábán.