Search form

Lukas 15:20

20Á pakanonò na karannian, gimikkáng nga nánaw táne lugár ta lubbè kâ yáma na.

“Á pallakák nayù bagitolay paga ta dálan, á neripâ nayù yáma na nga arayyu paga sù bale na. Á nakkarerá nga en na jinápun yù anâ na, gapu ta nerallà yù allà na kuna. Á ináppungulán na, á inummatán na.