Search form

Lukas 16:13

13“Á awán ta tolay nga makapasserbi sù duá nga yápu na, gapu ta ayatan na yù tádday ánna ikalusso na yù tádday. Á nu pakimorayán na yù tádday, iluddè na yù tádday. Á kunnay gapay nikayu, ari kayu makapasserbi kâ Namarò nu yá lâ ikáyâ naw yù kuártu ánna yù kegatángán na sawe dabbuno.”