Search form

Lukas 16:16

16Á kinagi na gapay ni Apu Kesu, “Yù tunung nga inituddu ni Moyses ánna yù inituddu nayù ira ngaw ábbilinán ni Namarò, yáyù sinuttul nayù ira tatolay áddè ngaw, ta áddè ta dattál ni Kuan nga Minánnigù. Ngam dattál ni Kuan, pinegapuanán na mangilayalayâ sù napiá nga dámak nga meyannung sù pammagure ni Namarò, á aru laguk yù ira nga mapattû nga mesipà kuna.