Search form

Lukas 17:33

33Á yù tolay nga mangiddù ta baggi na ta dabbuno, á matay gemma galâ. Ngam yù tolay nga mangitapil sù baggi na megapu sù ángnguruk na kâ Namarò, napiá yù ággián na, ta mesipà kâ Namarò ta áddè ta áddè.