Search form

Lukas 17:34

34“Á kagiak ku nikayu, ta ángngarigán nu gabi yù tappì ku, á nu ajjan duá nga tolay nga madduruk nga makkaturuk, á málâ yù tádday, á mabattáng yù tádday.