Search form

Lukas 17:5

Yù Meyannung sù Ángngikatalà tam kâ Namarò

5Á yù ira sinudduán ni Apu Kesu, kinagi ra kuna, “Apu, pasikanam mu bì yù ángngikatalà mi kâ Namarò.”