Search form

Lukas 18:13

13“Ngam yù tolay nga mináttuki ta buwì, minay nanáddak ta arayyu, á nakkummak ánna kidduk na yù gáko na, gapu ta maraddam sù liwâ na. Á kinagi na, ‘Apu Namarò, ikállà mà bì, ta minálliwákà!’ kun na.