Search form

Lukas 18:18

Yù Ánge nayù Maríku kâ Apu Kesu

Mattiu 19:16-30; Markus 10:17-31

18Á minay kâ Apu Kesu yù tádday nga Kudio nga makáwayyá, á kinagi na, “Mesturu, sikaw yù kapiánán nga mangituddu. Á anni laguk yù akkuák ku, tapè mesipakà kâ Namarò ta áddè ta áddè?” kun na.