Search form

Lukas 18:25

25Á ta ángngarigán, kunnay ta karigâ na labbû na dakal nga ayám nga kamel sù abbû na dágum, á kunnian gapay, marigâ yù kesipà nayù maríku sù pammagure ni Namarò.”