Search form

Lukas 18:31

Pilluan ni Apu Kesu Magubobuk sù Meyannung ta Pate na

Mattiu 20:17-19; Markus 10:32-34

31Á si Apu Kesu, inilillì na yù ira mapulu duá nga sinudduán na, á kinagi na nira, “Ginnán naw bì yù kagiak ku, ta umay ittam ta Jerusalem. Á tappì tam tán, mapalurò yù ngámin nga inipetúrâ na ngaw ni Namarò sù ira ábbilinán na, nga mesimmu nikán nga Kaká na ngámin na tatolay.