Search form

Lukas 18:9

Yù Duá ira nga Minay Nakimállà sù Mangilin nga Kapilliá ta Jerusalem

9Á nagángngarigán si Apu Kesu, ta ammu na ta ajjan yù ira makkagi ta aggira yù kapiánán, á iluddè da yù ira kábulud da.