Search form

Lukas 19:38

38Á kinagi ra,

“Dayáwat tam yù Patul nga jinok ni Namarò, nga umay mammaguray nittam!

Meparáyaw ta lángì si Namarò nga Kotunán, ánna napiá ánna magimammà yù gián na!”