Search form

Lukas 2:14

14“Meparáyaw si Apu Namarò ta lángì.

Á yù ira tatolay ta dabbuno nga mamagayáyâ kuna, á mapagimammà ira, tapè napiá yù ággigiád da!”