Search form

Lukas 2:32

32Á kunnay sù nawák, aggina yù mamannawák ta nonò nayù ira ari Kudio,

ta ipakánnámmu na nira yù ángngiyígù ni Namarò.

Á yù ira tatolem nga ginaká ni Israel,

meparáyaw ira megapu kuna.”

Yáyù kinagi ni Simion, nga inipakánnámmu nayù Mangilin nga Ikararuá kuna.