Search form

Lukas 2:8

Yù ira Daroban nga Mappasingan sù ira Minánnaron ta Karneru

8Á tán nga gabi ajjan yù ira mináppárák nga naggián ta kakáddapán nga aranni sù ili na Betlekem, nga matturá nga manaron sù ira karneru ra.