Search form

Lukas 20:1

Iyabbû da yù Naggapuán nayù Pakáwayyá ni Apu Kesu

Mattiu 21:23-27; Markus 11:27-33

1Á tádday ággaw nga pangituddu ni Apu Kesu sù ira tatolay sù mangilin nga kapilliá, inilayalayâ na yù napiá nga dámak nga meyannung sù ángngiyígù ni Namarò. Á minay sù gián na yù ira kátannangán nga pári ánna yù ira mangituddu sù tunung ni Moyses ánna yù ira giriámán na Kudio.