Search form

Lukas 20:19

Pangiyabbû da ta Meyannung ta Pappagá ra ta Buwì

Mattiu 22:15-22; Markus 12:13-17

19Á yù ira mangituddu sù tunung ni Moyses ánna yù ira kátannangán nga pári, ammu ra ta aggira yù inubobuk ni Apu Kesu sù ángngarigán na, á nappanà yù lusso ra kuna. Á gaputad da nakuan, ngam arád da pinalurò gapu ta maganássing ira sù ira tatolay.