Search form

Lukas 20:41

Asinni yù Sinullà ni Namarò ta Mammaguray?

Mattiu 22:41-46; Markus 12:35-37

41Á kinagi na laguk ni Apu Kesu nira, “Ajjan bì yù iyabbû ku nikayu. Ngattá ta ituddu ra ta ginaká ni Patul Dabid yù MakKiristu nga patul nga sinullà ni Namarò ta umay mammaguray?